Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

Bản Sùng Chô, xã Nậm loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0213.878 524 -

tcdtntlaichau@gmail.com

tcdtntlaichau.edu.vn

Thông tin liên hệ

Bản đồ

Ẩn Tuyển sinh online