Sơ đồ tổ chức

3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

3.2.1. Ban giám hiệu

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh, chức vụ

1

Đoàn Đình Phương

1981

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Quỳnh

1982

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng

3

Bùi Khắc Hòa

1981

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng

3.2.2. Danh sách cán bộ quản lý

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh, chức vụ

1. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên

Chi Bộ

Đoàn Đình Phương

1981

Thạc sỹ

Bí Thư

Công Đoàn

Nguyễn Thị Quỳnh

1982

Cử nhân

Chủ tịch

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Cao Cường

1983

Thạc sỹ

Bí thư

2. Trưởng các phòng chức năng

Phòng Đào tạo

Đặng Thị Thúy

1983

Kỹ sư

Phó phòng

Phòng Công tác học sinh

Vũ Tùng Sơn

1962

Cử nhân

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ

Bùi văn Hùng

1975

Cử nhân

Trưởng phòng

3. Trưởng các khoa chuyên môn

Khoa Khoa học Cơ bản

Nguyễn Tiến Bằng

1977

Cử nhân

Trưởng khoa

Khoa Công nghiệp - Xây dựng

Đinh Quang Điệp

1979

Cử nhân

Phó khoa

Khoa Nông lâm nghiệp

Nguyễn Văn Huấn

1983

Thạc sỹ

Trưởng khoa

Ẩn Tuyển sinh online