Lịch sử phát triển

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu là cơ sở dạy nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, được thành lập theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trên cơ sở chuyển đổi từ Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu.

Tiền thân là Trường Dạy nghề tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đến tháng 8 năm 2008 Trường Dạy nghề tỉnh Lai Châu được nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, là trung tâm đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về số lượng, cơ cấu vùng miền, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo của Tỉnh.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu hoạt động tuân thủ theo Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề và Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Điều lệ Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.

Ẩn Tuyển sinh online