Ban giám hiệu

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh, chức vụ

1

Đoàn Đình Phương

1981

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Quỳnh

1982

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng

3

Bùi Khắc Hòa

1981

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng

Ẩn Tuyển sinh online